TOP-10
TOP-10
ZTCH 27
I0I 20
Japaneese 8
4 Almara 7
5 6
6 _ 3
7 rab 3
8 motoyo49 2
9 1
10 _ 1
ZTCH 857
I0I 300
Japaneese 213
4 Almara 181
5 FastEast. 158
6 rab 72
7 Askolon 64
8 39
9 _ 37
10 motoyo49 35
SMS


" " ҥ :


"  " ҥ


ҥ


ҕ -ҕ,
-өҥүөҥ

-
Үө үһү
Үһү өөүһ
,
һ
ҕ өү,

ҥ һ,

һ
-
,
,

һ ;

ҕһ үүүү үө,
,
ҕ ,
ҕ өүөү

һ
- һ һ
өү һ,
өүөү
ү- һ

;
Үөһ үү үү ҥ
Үөүү үү өү үө
ҕ,
-
ҕ
- һ һ
ҕһ һ
-
Үө-ҕ
Үһү
Үөү ,
ҥ
,
Ү үө үү үүүһү
Ү үө өү,
Үү ү ү үү
Үү үү өү
ө- өөҕү
өө өү өү,
ҕ ,
, ,
ҕ өү,
ҥ ,
ҕ
ҕ ҥ,
һ
һ ҕ
,
ү ҥ ,
үүһү
үҥ ҕ ү,

ҕ ,
-өүү
һ ҕ ,

ҥ ,
- өө
һ ,

ҕ ,
Ү үө үүө
Үүҥ үү,
ҕ
,
ҕ
ҕ,

,

ҕ һ,
Ү өҕүү
Үү ,

,
ҕ -ҕ,
,
-өҥүө,
-
ҕ ,
ҕ -
-
-,
ү,
,
,
ү ,
ҥ- ҕ,
-
ҕ
ҥһ үһү...


ҥ ҕ

һ-
,


һ һ
,
һ
ҕ,
Ү үө-өүө ,
Үөһҥ-ҥ ү
Үө үһү үү
ү
,
һҕ ҕ
ҕ
ҕ :
ҕ
ҕ ҥ
,
Ү
Үү ҥ
Үү өү
ү үө ,
үү үү ,
Үү үү үө,
Үүҥ ү,
Ү ,
Үү- ,
Ү өү
Үү ҕ һ,
Үүҥ үһү...
ҥ
үү
ҕ
ҕ ,
үү

,

өү
ҥ

ҕҕ,
ҕ үһү...
өү һ
ү-өө ,
үүө-өү ,
-һ ҕ,
ҕһ һ
ҕ
ҕ- ...
-
ҕ
,
ҕ


ҕ
- :
ҥ ҕ
,
һ өө
ҕ ,

,
һ ҕ
,
ҕ ҥ
.

һ
ҕ
һ өүү үҕ,

,
ҕ өүү ҕ
ҥ
ҕ ҕ һ
ҕ ҕ ҥ
ҕ ҕ
ҕ ҕ
ҥ

ҕ-
,
өө ,
ҥ
ү өү үү,
үү өү үүө,
ҥ өү һ,
,
,
-


үһү...

,

,
,
:ҕ,
ҕ
ҥ һ,
Үү үҥүү
Үө үү,
ҕҥ үүү
ҕ ҕ
ҥ,
өү ҕ
ҕ

ҕ һ

ҕ ,
ҥ үүү,
ҥ һ
ҥ
ҕ ,
һ

өө,
ҕ
һ
һ һ
Өүү үүү
Өүү үһ
Өүү
һ,
һҕ ...
ҥ ҥ
-
һ
,
ҕ
ҕ ,
ҕ һ
үһү...
һ
-

өөү:
ҥ өүү
ҥ
,
,
өүү ,

...
-
ҕ өөү:
ҕ өөө,
өүү

ҕ ,

өөө,
һҥ
,
өүү ,
өөөү
һ ,
ҕ ҥ

...
ҕ

,

:
ҕһ үүүү үө,
ҕҥ өүөү,
-
ҕ- ,
Өһөөөө Өү өөүө
Өһөөө өүү
Өө өү үө,

ҥ

ҕ һ

һ
ҕ ҕ һ
- -ҕ
ҕ ҕ

ҕ ҕ
ҕ
-
,
,

,
ү үү
ү ,
ҕ өүөү
-һ ҕ
ҕ , -һ
...ҕ,
Үү
Үө
Үө үүө,
һ,
ҥ ,

һ,
һ

:
ҕ
ҕ ,
ҕ үөүҥҥ
,
ҕһ үүүү үө
,
, ҕ--
ҕ ҕ үһү...
,
ҕ
Үөүү өөөө,
Үүө ,
,
һ
ҕ
ҕ
Өүү өөүө өү
Өҥөө өөү:
,
өүү
һ ,
өөө
ҕ
- ;
һ -
,
ҕ өөө,
,

- ҕ,
ҕ-
һ ,
ҕ өөө
-өүү
- ,
үө өүү үөүү,
өүү ,


- ...
ҥ ҥ
-
һ
үү,
ҕ
,
- ҕ
Өүү өөүө өү
Өһөөөө өүүү өө өү,
ҕ-ҕ
- ,
ҕ һ

үһү...һ

ҥ ҕ ҥ
ҕ
ҕ,
ҥһ'1
һ
һ
,
ү үө
үө үһ,
Ү үө
Үө-өө үһү:
һ

Үү үөһ
Үө өө ү,

ҥ һ

ҥ үү ү,
һ
ҕ өү
,

Ү үө-үөү
Үү үү ,
Ү ү
Үү ,
Үөүүү ү
Үҥүү-үө өөү үүһ
Үөүһ-үөүһ үө ,
һ-ҕ
,
,
,
Өө ,
Өү үүүүү,
үө үө үөүһ,
ү һ, үү һ,
ҕҕ үүһүү,
һ,
,
өү ,
үү ү
ү үү,
һ ,


үүү һ,
һ,
һ,
- һ
...
ү-
ү ҥ ,
-
ҕҕ ,
һ
һ ,
ҕ
ҕ ү,
ҕ
-ҕ ҥ ...
ү ,
ү ,
,
һ
ҥ ...
үүү
үөүһ,
ҥ
-үү һ,
ҕ
ҕ үһүү,

ҥ ...
ҥ ҥ
- ;
һ ,
һ

,
-
һ
;

,
үҥ
үө өү
үө
өҕөө
ҕ ҕ
ҕ
үө үү үү
ү үһү.
ҥ
,
ҥ ҕ

үө
үүүүү ,
үү ү һ
үү өүө

ҕ
Үүүө үү
Үү үү үһү...
үө,
ү ,
,
һ ҥ,
Өө ,
Өө
Үөүү ү
Үө-үҥүү
Өөү үүһ
Өөө :
үү
һ,
ҕ үҕ
-,
-,
- ...

ҥ ҕ,

ҥ һҕ
ү-
үү һ,
үө ү,
һ
һ һ-һ:
ҥ ҥ
- ?!!
һ
ҕ , ?!!

, ?!!
ҕҕ,
,
- үү ҕ
,
үүүү ,
үһ өүө...
һ?!!
һ,
ҥ-ҥ ҥ,
- өө,

...
-
һ ,
,
:
өү һ
ү-өө
үөүүү ,

,
ҥ
һ ...
һ
ҕ,
өөө
өү ҕ,
ҕҥ,
" һ,
ҥ
ҕ ҥҥ,

үһү...
үү ,
үү ҥ,
үөү ,
-
һ
:
ҕһ һ
-
ҕ ,
-
һ
...
ү-өө һ
үөү
Өһөөөө Өүү өөүө өү
Өүһү -
Өҕүү өө ҕ,
- ҕ
ҕ
ү
Ү ү ү үү
Үҥ ...
Үүө ,
үһ,
...
Үөһҥ-ҥ
Үөүү ү үү
Үө
Үү һ
" һ !"
ү өү,
ҕ ,
ҥ-
- ҥ ,
үү
...
һ
, һ
" ,
өөүө!"
...


ҕ
ҕ

ҕ
Өө өөү үһ,
Өүө-үү өү...
,

ҕ ,
Үөһ ,
Үү
Үүө үөһ ,
ҕ
һ ...

-өө ҥ

ҕ ?!!
Ү һ
Үү
,

һ,

һ,
,

ҥ ,
ҕ,
үһүөҕ,
- ҕ,
һ ҕ

ҕ ,"
үү,
-
...

ҕ
ҥ
ҥ үһүүү,
-ҕ өүүү,
- ,
- -
һ
,
өүө
,
ү өүө үөһ
өү ҕ
Ү ҕ-ҕ ҥ
Үү өөүһ ,
ҕ-

ҕ
,
Ү үүҥ үүҕ,
Үүү ҥ, ү ҕ
Ү ,
һ ҕ,
үөһүү, ҥ
-

ү өһөө ,
үүө өһөө
өһөө ҥ
үүү үһү.
ҕ
ҕ

ҥ ҕ үһүүү,
- һ


,
ҕ ү
ҕ
ҕ һ,
ҕ ү
һ- ,
үө ү
һ-һ һ,
ҥ ҥ
үһ
ҕ,

һ үһ
-ҕ һҕ,
һ ҥҥ
үһ
ҕ,

ҕ ,

һ,
ҥ ҥ
ҥ
һ
ҥ ,
Ү
Ү ҕ,
өөү ҕ һ,
өөү ,
ҥ

ҕ,
ҕ һ,
ҥ ҕ

һ
ҥһ үһ
-
- һ,
ҕһ
ҕ
һ
үү үһ
үһүөҕ үүү
- өө
,
ҥ-ҥ
,
үө үө
үү ү өү
үө һ үө
үү үү өүү үө,
ҕ
ҥ ҕ ҕ
һ
-
ҕ ,

,

,
ҕ һ


ҕ,
,
,

ҕ
ү өө ,
һ ҕ
ҕ
үһү...
һ,


һ
өө
өөөһө ,
үө һ,
ү
,
ҕ үү ,

ҕ
,
,

һ һ,
,
Үөһ үүөү,
Үө ҥ
һ ҕ,
өү

ҕ һ

һ ,
өөөө
ҕ

ҕһ,
ү өүү өү,
үҥ һ,
өҥө өҥү үүү
өө өө
һ
-
өү,
һ

үһү...

,

һ,
ү,


,

һ
ҕ,
ҕ,
ҕ,
үһүөҕ
ү:
ҥ
ҕ һ,
үө өө ,
үө өҕөө ,
һ,
,
ҕ өө,
һ ҕ ,
ҕ
,
ҕ
ҕ ,


ҕ өү,
- һ ҕ
- ҕ,
һ һ
ҥ,


-
үһү...
ҕ
үһү:
ҥ
,
ҥ-
ҥ
ҥ...
ҕ
үһү
һ
һ
һ ,
,


,


ҥ ...
ү
үүүү үү ҕ
ҕ ,
ҕ ,
,
һ ,
-
һ һ
ҕ
ҥ
һ,
һ,
ҥ ,
ҥ ,
- үһ,
үө ,
үүҥ үһү,
Өө-ү
Өү ҕүһү...

-
ҥ
үү ҕ,
үүө ҕ,
ҕ,
ҕ
-

ҕ үүү

,

ҥ

үһү...
ҕ
,

үһүө
үүү :
"үү һ !
үү ,
үүө
үө үөһү
үө өө !
ҥһ ,
ү!
Ү - үү
Үҥ-ү "
өүө өү үү
өү ...


һ
үһү ҕ
ҕ ҕ ,
Үүүүү ү
Үү үү ,
үө ҕ
ҥ

-ҕ ҥ

,

,
өөө ҕ
өөүү
өү һ
ү- һ
үүһү ү,
ҕһ һ
- ҕ
һ
үһү...
ҕ
ҕ- ,
ҕ-
"

һ " ,
һ -
өү
һ-һ,
ү үүү
үү- ,
үү ҥ ҥ
үү үһү...

,

һ
үө үүүү,
үү ҥ
үһүөҕү ҕ,

ҕ ҕ
ҕ үҕ
ҥ
,
һ ,

,

-ҕ ҥ
һ,
ҕ

-ҥ,

ҕ
ҕ ,
ҕ
һ
ҥ һ,
ҕ ,
ҕ һ
ҕ , ,
ҕ
ҥ,
ҕ
ҥ,
-
үһү...
ҕ

,
үөһүү үүө,
ҕ ,
,
ҕ
һ

...
,
һ :
өҥү ,
өүө ,
өө ү,
өҕүө-һ
- ,

ҕҕ


,
Ү
Үү ҕ һ
-
ҕ
үө,
үү үү- үһҕ
өө
өөө үү,

,
ҕ-
ҕ

-, ҥ ҥ
үө
-
ҕ-

үһү...
ҕү ҕ,
Үөһ өҕөө
Үүө үүҕ,
өҕөө
ҕ
-

Ү үү
Үҥ-ү
,

һ
үһү...


Үөһҥ-ҥ
Үөүү үү
ҥ ҥ
- ,
үү
һ ҥ,
Өө үө,
Өөөөө өөө,
Өһөҕөөө ,
Үү ү һ
Үөү үө
Ү үү

ҕ
Үөһ ҕ Үөҕ,
ҕ
ҕ:
,
,
ҕ ,
-

- ҕ
ҕ үһү...
Ү
Үү үү ҥ
,
өө-өүө
Үү- ,
Ү ,
Ү өү
Үү ҕ һ
Үүҥ ҕ
һ ү

,
ү
ҥ
ҥ үһү,

,


,
,
үүө
ҥ
ҕ

ҥ,
өү,
һ
- ҕ
үһ,
ү
" үөү, ,
ҥ , ,
Ү үө-үҕ
Үү , үүө !
,

ҕ?

һ
-ҕ өөөү...
һ һ һ
ҥ , һ,
ҕ
һ ,
һ, ,
ү һ, ҕ
ү , үҥҥ өүүө...
ҥҥ,
ҥҥ ,
ҕ ҥ
үүүүү,

- өөөү ...
Үөһ
Үөү өөөүҥ,

ҕ ҥ!

ҥ!"
Өү өҥүө
Өһөҕөөө Өүү өөүө өө
Үөһү
Үөүүү ү,
ҕ
ҥ ҕ
Өө үҥ ,
һ ү,
,
һ
,

ҕ
,
һ ...
ҕ
ҕ ҥ ,
,
ҕ һ,
Үөһ үүө,
Үү ,
Ү һ,
Үү һ:
"-, ҕ!!! , ҕ?!!
,
ү үһ үөү өүөҕ?!!
үҥ , өөү
ү ҕ өүө , ҕ?!!
ҥ
Үүҥ үө ,
ҥ
ҥ өөө
?!!
- үү ?!!
- ҥһ ,
ҥ- ҕ ,
ҕ ҕ !!!
һ ?!!
һ өөү өүү ?!!
Үү ,
Үүө өү" ,
ҕ
һ һ
,

ҕ ҕ һ
ҥ :
" ,


-
ҥ өө ...

- ҥһ

ҕ,
һ ҕ өө
"
һ ,
ҥ-ҥ һ ...
-өһү
-, ҥ-, ҕ
ҕ ҥҥ
,
ҕ ҥҥ
һ
һ ҕ
- -
ҕ ,

Ү ҥ-һ өү
Үөһ ү,
ҥ һ
ҥ ...

һ ҕ
- -

ҕ
, -һ
ҕ ҕ
Ү үү
Үүҥ өү ө-
Ү үҕ,
ҕ
һ-
ҥҕ,
ҕ ҕ ҕ
ҕ,
ҕ ҕ һ
өүө

һ

...
Үөһ ,
Үү
ҥ
,
һҕһ


-ҕ ҥ ,
һ
һ ,
ҕ
,

ҕ
ҕ ү.

ҕ,
-ҕ ...
өүү ...,
Ү ү ү өү
Үүү үү...

һ
өөү үү ҕ
өө ү,
ҕ ҥ
:
ҕ

ҕ

,

һ
өөү үү үүү
өөү
ҕ

һ-ҕ
ү-,
үҥ-ҥ
үһ ҕ...
һ
ҥҕ үө,

ҥҕ ,
өүө ү,
өө өһө үүүү
һ

,
ҕ
үҕ ,
үҥ ,
-
һ
һ өөү,

Ү ҥ
Үө өөү
- ,
-
ҥ һ
-
Ү ҥ һ
Үөү
Өө ,
Өһөөөө өүү ҥ
ҕ
үҕ...
Өһөөөө Өүү өөүө
Өө ү үөһү
ү,
...
ҥ ,
үһү
һ һ -,
-,
,
,
ү ,
үү ,
Үө өү,
Ү өөө,
өө өһө
өҕөү
ҥ
,
-
һ
-,
-,
үһү...

"  " ҥ
,
,
,
һ
ҥҥ
үө
һ
ҕ
һҕ
ҕ
ҥ
өүөү
үүүҕ,


ҥ
ҥһ ҥ.


ҥ ҕ

ҥ ҕ ҥ,
- ,
ҕ-
ҕ

үҕ,
-
ҕ ҕ-
- ө
ҥ
үҕ
! үһү

Trane


: 11.10.2008
:  offline
: 0
: 1190
 12 2011 - 23:54 #1 

wink Y

0
[]

Trane


: 11.10.2008
:  offline
: 0
: 1190
 12 2011 - 23:57 #2 

wink Y

0
[]

77


: 28.08.2010
:  offline
: 1
: 996
 13 2011 - 00:18 #3 


0
[]

566


: 11.12.2010
:  offline
: 11
: 4973
 13 2011 - 01:21 #4 


0
[]

Shiroi_neko


: 2.02.2011
:  offline
: 4
: 2882
 13 2011 - 09:37 #5 

yazik2 music2

0
[]

mayatnik


: 17.04.2010
:  offline
: 1
: 579
 13 2011 - 12:33 #6 

, .

0
[]

tush


: --
:
: 0
: 0
 13 2011 - 12:35 #7 

3??? . ,

0
[]

samez


: 25.10.2010
:  offline
: 783
: 3082
 14 2011 - 12:09 #8 

wink

0
[]