TOP-10
TOP-10
ZTCH 27
I0I 20
Japaneese 8
4 Almara 7
5 6
6 _ 3
7 rab 3
8 motoyo49 2
9 1
10 _ 1
ZTCH 857
I0I 300
Japaneese 213
4 Almara 181
5 FastEast. 158
6 rab 72
7 Askolon 64
8 39
9 _ 37
10 motoyo49 35
SMS


үү . " ". һ :
үү . " ". һ


үү . "  ". һ
үһүҥҥү ҥ үү. ҕ . үү . һ һ. һ , үөһ өү . һ үҕ, һ. үү үһ . һ ҥ үү һ - ...

һ һ ҥҕ ҕ. , ҕ үүҥ , . һ ҥҕ үүү ҕ һ . , ҕһ .

ҥ ҕ һ һ. һ, үү ҕ ҕһ ө. ҕ, ҕ, үү үөһү . ҕ, , ҥ, ҕ үү ҕ ҕ үөһү үһү. һ һ үөһү өүһ . . өһөөө үү ү. , Үү үү үө (ү ҕ ҥ) ҕ үүҥ ҕ һ ҥ ү һ үһү.

ҕ һ. һ-өө ҥ , , . , һ, өө . ҕ, ҕ ү, үһү ҥ , үө . үөү , .

өҥүө ҥ . ҕ ҥ өө, өү өүүһ , ҥҥ . ҕ .

һ һ , ҕ ҥ . ҥ , ҕ һ һ. ҕ . , һ, өү . һ ҕ ҥ . һ һ ү-үө өө ү. үү ү-ү, ҕ , һ . һ - . һ үү һ! . ҕҥҥ -, һ ҥ . , ҥҥ, үү ҥ?! өҕөү ҥҥ, ө , -, өҕө һ.

ҕ? -, ҕ ҥҥ .

ҕ һ . -ү , - , ҥ .

үү өөө, ҥ , , , ҥҥ өөө! , . һ ? -, ҥҥ . ҕ , ҥ ҥ , ҕ ҕ һ, өө үү.

өү, өү, ҥ, , ! ҕ өү. , , ҕ өү. ҥ , ҕ , һ .

һ , ҥ үһү. өҕөү ҥ: үөһүү . . һ ! һ, -, һҕһ .

үөһүү ? һ?

ҕ, һ ҕ.

?

һ- ҕ. өүүү һ үһ .

ү ?

, ҕ , ү ҕ һ , һ, -, өөү- үү . ! һ, һ -ҕ үү һ һ. һ , , .

, ҥ ҥҥ . , үҥүү , - ү. , , , һ һ , ү . ү , һ: һ ҥ һ, һ , ҕ!

һ, ... һҥ , ҕ.

, , --! һ, һ үһ, һ. ҥ ҕ ҕ , үөһҥҥ ү ү. һ ҕ ҕ . һ . Ү үү ү үү өө ү...

һ , , ҥ! үү һ һ.

ү ҥ, үөһү ҕҥ, -! һ .

ҕ , , ҕ.

һ һ, өөү , үү , .

һ, - , ҥ , һ . һ , үү, һ , үөһ . үү- , ҥ ҥ , . , һ үү, , ҥһ , . ҕ -ҥҥ һ, үү һ , , үү. - өөөү , ҕ үү һҕ. һҕ, үүү , һ .

ҕ ҥ!

һ ҕ , өү -, һ үһ һ . һ, үүһү ҥ ү үһ , өө һ . һ , өө һ. ҕ , һ ҕ һ . һ һ һ , , ҕ , , .

ҕ. һ , ҕ . ҥҥ өөөһү һ үү ҕ өөҕө .

ҕ -, . һҥ. һ һ . өөһө ҕ. , һ!.. һ ҕ .

ҕ, , үһүҥҥү , һ , өү .

һ, , ҥҥ . .

һ һ, , -ҕ -, өө. үү өү ү өө . , ҕ өө, һ, һ :

, , - !

ҕ ҥ , ү ҕ . һ , :

һ? . һ һ-һ ҕһ, . һ һ һ ҥ . өһө -, һ ҕ һ . ҕ : һ һ, һ... , - һ . ҕ ҕ , һ, :

, һ ү . өөөөө һ, ҥ . өө һ.

, һ...

ҕ ? ҥ ? ү?һ ҕ , һ , үһ, һ .

. ҥ , ҕ , : , ! ҕ ! һ . ү өү - үү ҕ . һ һ һ үү.

һ . һ үһ . , - , һ үү , үү ҥ һ . , ҥ-ҥ , . үү , һ , - һ ү. Өүү , һ, һ .

ҕ. һ һ ҥ , ?!ҕ, -, үү.

. һ-өө ҕ . һ . үү, һ. ҥ, , үү һ. , ҕ, өөөү, ҥ , һ. , ҥ, һ . ҕ , һ, һ . ҕ ҥ, -ҥ ҕҕ. үҕ-, , ү үөү- .

һ һ ҕ.

, ҕ һ, ҥ? , ҕ өө , -ҕ.

, . һ ... , :

, ҥ ҕ , ! . - , һ, һ .

өөөүү, , ҕ . һ ҕ өү ҥ . һ .

һ ҥ һ өүү, -, ҥ .

, , ҕ! , , . һ һ үү .

үү өөө, һ ҕ . өҕө .

үү үү, -, . һ үһ ҕ, үү , үү . ҕ: өөөү, -, ү ү . , , һ һ ү . .

һ өөү һ, - . , һ , , ө. һ үүһ-ҕ өү ө . һ һ - , . - , , ү-һҕ . һ , үҕ . һ үүүү - , һ :

ҕ ? ҥ, ҥ!һ өҕ һ үү үһ. һ үө, -, өһө ө өө - ҕһ һ. ҕ , .

, -, :

, ҥ? -... !.. ү !..

һ . ҥ -, һ . - ҕ һ, , өөүө . өөө . ҕ үү һ, . үөүү ҕ . ҥ : һ үөһүү .

өүө, һ .

. һ һ . - , һ , , үө өө . , -ү ҥ , ҥ , . өү . , , - ҕ - ҕ ҕ . ҕ өү һ . һ . ө ҥ-. ҥһ ҥ, , үү һ . һ , ү. өһө .

үөү , үөү өҥөө үүү . һ , , ү ҥ , һ ҥ. , ҥ , үһ .

, , . ү-һҕ һ . ҕ -ҕ . ү һ һ. ҥ һ ҥ : һ ҕ һ .

һ - , -үүү һ ... ҥ, ҕ, өү-өү, ҥ һ, ҕҕ үүүү.

ҥ ҕ өҕө . һ ҕ. , - , -һ, . Өһөөү , һ үһү.

һ өүҕ, үһү . һ , ҕ, , ҥҕ һ. үүүү үү, һ үһ ҥ, ҥ, өө ҥҕ , һ ҕ, ү үү .

, , өүү . . , ҥ үөһ һ үү ҕ . һ ҕ, һ , ҕ.

, ҕ һ . - үү. Ө ҕ үүү. ҕ . , ҥ . ҕ. , , - ҥҥ өөө, ү ҕ һ .

һ һ өөҕү, ҥ ҥ ҕ ҕ ө ҕ . ҕ ҥ үһ . өөөү үһү. өүө ҕ.

үһү ҕ ҕ үө үө . , , өөү , үҥ үүө өүү өөүө-. ҕ, , ҥ ҕһ үүүө. үүҕ, , ү ҥ өө , үөһ өүө. , , ҥ , ҥҕ-үһүөҕү . -һ, ҕ һ, .

өүү ҕ . үү ҕ, һ ҕ . һ һ , ҥ - , ҥ . , ҕ , ҕ һ-өөһө ...

һ ҥ : ү һ-. , ҕ өө, - , һ һ . -ҕ, . , ҕһ үүү, үү ҥ, ҕ . ү ҕ һ, ҥ һ , ҥ ҥҥ .

һ һ . һ һ үө ҕһ һ, ҥ ҕ һ-һ, :

ү , ҥ . ҕ һ ҕ ҕ, , ҕ ҕ . , ҕ , үөһү : ө үү үө ҕ-. ҕ , ҥ : -ү өөү, өөө ҕ. , һ үү үө . , үө ҥ ө ҥҥ , . ҕ, ҕҥ , , . ү . ҥ ҕ -, . Ү һ . , ҥҕ үүү , һ . үү ҥ ҥ үһ .

ҕ . - , . өө ! һ һ . ҕ ҕ һ, - - . һ, , һ . һ үө үҥүү ү һ , үүү өө үү. ү ҕ - , өүү ү ҕ өҥүө ҕ ү. -һ ! , ҕ һ ҕһ өөө.

, , ҥ, өө . ҥ, һ : , ҕ ҕ ү! ҥ .

-ҕ ҕ? .

- үү. өһөҕө ҕ, өҥү , -ҕ . ҕ- һ... ҕ ҕ өһө ҕ өүү . ҥ өү өө . һ , һҕ үө, һ-, һ . өүһү . , , үүҥ өү, һ өү, өү . һ ҕ өүһүҥ, һ , . ҥ ҥҕ . һ , өһөҕө ҕ -ҕ . һ ү үһүү. ҕһ һ .

, өҕө-, ҥ . һ ү. һ, ҕ- , ҥ . , , . ү өҥү һ , һ, өү ҕ ү , һ ҥһ ҕ . , ҕ , , . үһү үүө, ҥ өөө - , ү өүҥ. - үҕ ҕ үүҥҥү үөһ- һ өөө. үһүө, үһүө, -! һ өү-өү һ.

- ҥ-ҥ ҕ, , . үү үү үҕ, үүҥҥү ҥһ - . -, һ ҕ өө ҕ. өөҕү , , үһ. һ , һ , һ , һ .

ү. , - - . ҥ ҥ һ . , үүҥ ҕ , . һ үү өө, өһөө һ. ҕ үүүү, ҥҥ ҕ -- , ҕ ҕ . , һ- ҥ, үһүү-үһүү, һ . үҥүү ҥ ҕ ҕ , һ-һ -, өөҥөүү үүү, ҕ , ҕ , ҕҕ . , ҕ ҕ, , үү һ-һ , . һ , үҥһ, ҥһ, үҥүү -, ҥ-ҥ . -һ ҕ, үө-үүү үө, -ҥ ҥ, -, - үһ . Үү ҥ үө ҥ , ҕ-, ҕ . үү үөһ һ һ , өүү өү . ҥҥ һ , . ҥ һ , үҥүү .

өүү ҕһ ҕ... ҕһ һ , ҥ, , һ . ҥ , , , ҥһ , ҥ, үҥүү үүө , , үһ .

ҕ һ һ . үү һ һ өү. һ . ҕ үү . өө , ҥҕ ҕ , ҥҥ : ... һ өү. ? һҥҥ ҥ өөү ...

! . ҕ һ!

, өүү ҕһ ? -! һ ҕ ?!

һ-һ һ, - һ һ : ҕ һ өү ?! , ҥ һ һ . һҕ ҥ, , үҥүү ҕ үҥүү . ҕ , һ үүү өҕү . һ ү, үҕ һ һ . ҕ өө , - өөһү , ҕ -ҥ үү . өөө ҕ һ:

ҥ, һҥ! һ ! ! . ҕ, ҕ . Ө- һ, һ! ҥ , ҥҥ ҕ. , өөө- , ҥ . ҕһ өүү ҕһ үүө. , ҥ , - . ҕ үҕ. ҕ , өө өөө ҕ. ҕ ү . ҕ өҕүһ, һ . үү өөө ү. , , һҕ . , үү -, һ . , ҕ һ, , -. өөһүү , үү , -ҕ . ҕ һ, үүүү үү , ҥһ һ , -, үһү-! , !

, өһө һ, , өөү . ҕ һ , һ һ, өүө ҕ.

үүөһ , , үһ, . ҕ ү - һ . ҕ өөү өөү ҕ , өөү . , - һ һҕ. һ үһ. ҕ ҕ , ү, өөү . һ, һ һ һ , һ һ. Үүһү, , үһ . , ҕ ҕ ! үү һ.

, үһ, ҥ һ. , үһ. үөһү . ҕ, һ , үү . , - үүһү үүүү ү, үөһү , ҕ ү, өө һ һ. ҥҥ, һҕ ҕ -, һ, һ . үө , ҕ ҕ өө , һ, үө ҕ, , үөһ ҕ , . үү, һ , өү өү үһ. өөө өү: , ҕһ үүүү - . ҕ ү һ һҕ. ҕ , һ һ һ өү: , , , ҕ ҥҥ ҥ үһ ү , һ ҥ .

. , , үҥүү, һ, һ , , өө . . ҥ ҕ ҥһ . үөһ һ һ , өү ҕ ҕ , үү һ үһ, ҕ . үү ҕ ҕҕ . үһү, өү үө ү ҥ, үө ҕ ҥ ҕ, ҥ өө, үө ҕ һ, өүү.

һ үүөҕ. , ү , һ ҥ өү. ҕһ ҥҕ һ өү.

ҥ ҕ үһү. һ, үү үү һ : , , . ҥһ ҥһ үү үһүө , һ . , , . ҕ һ өҕөү һ. ҕ , өү үү һ үүүү ҥ. үү һ - . өүөҕү , , һ- үүҥ өү ҥ, һ , өү өөө, ҕ ҕ ү .

ҕ үү өөөҥ, ҥ! , һ , .

үү һ , , өү өөө, , өҕө-, һ . ҥҥ үҥ.

ҥҕ ҕ . үү һ . ү, , үү -ҥ өөү, һ , ҥ, . ҥҥ , һ , һ һ, -, өүһү-ҕ өү.

ү үү үө . ҥ , һ , , өөөү-ү , үүҥ өү ҥ үү ҥ ҥ, , , - һ өөө үһү ҥҥ ҕ. , . һ үө . Өөҕү үһү, , ҕһ һ һ өү һ, ҕ үүү...

PLatonJokeR


: 24.10.2009
:  offline
: 0
: 286
 20 2011 - 12:01 #1 

=)

0
[]

Shiroi_neko


: 2.02.2011
:  offline
: 4
: 2882
 20 2011 - 14:04 #2 


0
[]

trooper


: 24.05.2010
:  offline
: 132
: 1039
 21 2011 - 14:50 #3 

belay iwashere sleep

0
[]