TOP-10
TOP-10
ZTCH 27
I0I 20
Japaneese 8
4 Almara 7
5 6
6 _ 3
7 rab 3
8 motoyo49 2
9 1
10 _ 1
ZTCH 857
I0I 300
Japaneese 213
4 Almara 181
5 FastEast. 158
6 rab 72
7 Askolon 64
8 39
9 _ 37
10 motoyo49 35
SMS


үү . " ". һ :
үү . " ". һ


үү . "  ". һ


ҕ , һ ҕ . ҥ, өө-, -өө өөө . ҕ өө өү, ү ҥ һ. , өөө ҕ ү. һ, һ . ү өү-, ҕ үө һ . ҥ һ өөҕү үүү үҥүү . , үө үө , һ, ҕҕ . , ҥ ҥ өү һ өөөҕү өү ү өө .

, үү . , ҥ ҕ , үҥүү- , һ өүү . ҥ, ҕ , һ . ҕ өһө өһү үү үһ ҕ һ, .

ҕ, ҥ ҕ, һ. , үү . , үүҥ ҕ үү һҕ.

, ! Үүҥ, ү-үүҥ ҕ ҕ! ҕ үһүү ? -! - ҕ ҥ ҥҕ , , . , ҥ -, , үөү үөҕүүү .

ҥ , һҕ :

, - ҕҥ - ? -, , ! - , һ , ҕ һ. ө- үө, үҥүү- . , -. өү -һ өҕө . Үҥүү ҕ - һҕ, һ һ . , . ҕ һ :

! һ . , үө -... һ һ ҥ ҕ, . ҕ, , ҥ.

, һ үһү һ. өҥүө үү, ҥҥ-ҕ , ҕ! ҕ ҕ ҥ. -ү , ҥ һ үү ү . - , , һ, - . , , , һ һ , ҕ ҕ һ, - , өөү .

һ ҕ . ҕ һ үү ҥ өҥү ҥ үһ. өҥү өү өү һ . ҕ өү һ ҥ өүҕ -ҕ үү ҕ ҕ.

ҥ һ - ҕ . ҥ үө ҕ һ . һ , , һ өө өөү үү үү, үө . - өө ҕ ҕ . , , ҕһ өө, -үөүү .

өө өҕө һ һ: ҕ өө , өөү һ , үү ҕ һ өө.

һ ҥ ҕ ҕ ҕ ҕ . һ һ , , ҕ ҥҥ . һ үү һ - үүүү ҕ ҥ. ҕ ҕ . ҕ ҥҥ үү ү. ҕ ҕ, үү үүүүү. ҕ , өө үө. ҕ үү ҕ өөө, үүө , өүө ҕ - , үө ү үһ ... ҕ ҕ үҕ үө өө, өү , . һ ҕ өө үүүү , . - , - һ, ҥ, ҕ - үҕ , үөһү .

һ һ ҥҥ ү-үү :

ҕ, үһүү, ҥ өүү һ ү, ҥ , ҕ ҕҥ . , ҥ һ һ , , , өө өҕүҥ .

ҕ һ, һ, ҕ . һ, ҕ , ҥ ҕ . , өү ҕ , өү , үҥ һ . һ ҕ һ . ҕ, ҕ-ҕ, өөү. өөү, һ ү . һ өү , ҕ , ҕ һ һ . , ҥ , өөү - -, һ, -, өөөөөүү .

ҕ c, ү өүү . , , . ҥ, , ү , өө-өө:

Үүө ... -, , -ҥ! ҥ һ , өү -, ҥ , өөү ҕ өү . , ҕ , :

, , ! -, .

ҥ, һ, өү , ҕ һ . ҥҥ - , ҕ һ ... , , ҕ, ҕ -, , өҥөү , - , һ һ ҥ.

Үҥүү өү, ҥ-ҥ , һ , өөөү өҥ-өө, һ, - һ .

, ҥ , ҥ , үүҥ ҕ үү ҕ ҕ . ҕ ү, үө үүһү өөһүү һ- , ҥ ...

өөүү үү ҕ, һ ү ҥ һ һ . - һ һ:

, ҕ, ! , ҕ-ҕ, үҥ ҥ ҥ үү . һ үөһ ҕ, -ҕ , - , , , ү .

ҥ ҕ, ҕ үһүҥҥү үү ҥ , һ . ҥҥ, ҥ , -ҕ...

, һ . үөүү һ , үү ҕ һ ү. үүү, һ ҕ үү . һ .

үүҕ һ ҕ ҕҕ үү үһ. һ һ , өү үҥ һ , ү - үөүүү. , һ -һ , һ һ, ҥ өө , һ ҕ, үүҥү өөҕө , ү һ- ҥ һ ҥҥ үһ , өү үө һ һ , һ өөө : , һҥ! . үү үө ҕ ҕ һ. -ү , өөҥөөһө , ҕ өү - һ.

һ ү ү. өөөү үү , һ үү өүөһү , ҕ үү өҥүөү үү һ һ . , өө- өһүү ө- , , ү , .

өөөөө. өөөҕү, ҕ ҕ . үү ҕ, һҕ ҥ . Үҥүүҥ, ҥ ҕ , . үү һ -һ ҥ-ҕ , , ҥҥ һ , ҥ-ҥ, үү ...

ҥ, , өө , ҥ-ҥ , . , ҕ ҕ һ ҥ. ҥ, ҥ , һ үүҥ өҕү ҕ өөү-өөү .

һ . һ ҕ :

, ҥ, ҥ , ҕ! ҥҥ, , өү , -өү, үө-өө өөү . -үө, һ . , өө- ҥ! , һ, , ҥ, ҕ? , , һҥ, ө- ҥ!

һ өү: һ, -, үө үү. , , , һ, һ , ҕһҕ .

өһөө һ ү ҕ. өүө ҕ: , , ҕҥ! өҥ ҥ һ. , ө , ҥ . ҕ ҥ , ҕ һ һ . үүҥҥү һ һ өһө , - , һ, , -, өү-. һ үө . , , -өү , -ү . ?! өҕө , үө үүһ өһү-үү һ. һ һ һ -һ-һ, , .

, ! ҥ, ҥ, ! -- һ .

ҕ үү ҕ, үү , ҥ. ҕ - өү , ү-ү , ҕ . ҕ , . , ҕ өөү өҥөө, ү үүү :

Үүҥ үү, ! , һ ! . ҥ һ, ҥ , ү өү һ , һ . өөө, үө һ ү, ү өүө ҕ , , ө, - һ!!! Үүө ү үүү үү үө үөһ үһ өҥөү, . , ҥ ҥ. ҥ . ө , , ҥ . һ үүҥ ү , өһө өү. һ, , ҥ , һ үө үөҕ-. һ- ҕ ҥ , һ- ҥ үүө ҥҥ, ү-ү ү , - . , һ , , ҥ !

ҕ үһү! ҕ үһү! ҕ ҕ ҕ үһү! , , ү, ү үүҥ өү үү өөү, өө, ҕ! Ө ! ҕ ! ! ҥ , - һ, ү өөү үүүө, -һ - .

, үү. үү-, -үү , , . , ө һ ҕ һ, өө, өөһө һ , үөһ , - ү. ҥ ҕ ҕ . һ, ү ҥ:

, . , ҥ, өү- ҥ! һ .

, ҕ! ҕ, ҥ ! , ҕ ҥ. Өөө үө һ үү ү.

ҥҥ? Өөө ҥҥ, ҕ үөү үөһү үүөһү ҕ? ҥ .

Өөө һҕ , ҕ? , ҕ, .

Һ! . өүү ?

, ? өҥөө , ?

, һ ҕ.

, , ! ҥ .

Һ-! ҕ ҥ ҕ һ .

Өөө үө ҕ өү үһ, ҥҕ ҥ ҥ. , ҕ һ . -ө . үү, һ, . һ , һ . , ҕ , һ. , -, - , һ- . ҥ һ , , , . - , үү өүү ҕ һ . , үһ үөү, - .

, . һ ҕ, ҕ һ өөө , үүө . ҥ һ ҥ ҕ. , - , -ҕ һ ҕ. һ , һ- ҕ ҕ.

, , , һ, һ ҕ. ҕ, ҥ үө : ҥ өөө, үүө . , , һ-һ ҥ , үү һ. ө өһү һ ? һ-, ? өө ? -ү , ҕ өү, өөө .

!

өө! өө ҕ!

Үүө !

ҕ ҕ - һ.

ө ? һ-һ ҕ . , һ һ өө - ҕ . , ҕ , ҕ , ҥ үү өө .

ҕ !

-!

ҕ, ҕ?

ҕ ? һ, , өүү , һ ҕ, өөү һ үүөүү , ҕ ҥҕ ҕ ҕ . һ, һҕ үү , һ . ү - . ҕ үҥү , үү ҥ һ һ- . һ ҕ һ үһү. Өөҕү , . 6 , һ, үү. өү үһ , өө , --ҕ ү , һҕ өөө. һ , һ - , үү үҥ һ . һ үү үүүүү үө . һ өү , өөү , үүҥ өү өҥүүү өө ҕ , үһү. һ үү үү ү , , үһ -. һ һ , , өү ү . ҕ һ ҕ. , үһ . өү , үөүү үү үһүү , һ өү-өү , һ өө. үү үү ү үө өө ҕ һ үһү.

! өҕө !

, , , үү ! өҕүү-, ҥ . һ . , һ, , .

:

һ үү, өүү , өү ҕһ һ . - , , ҕ үһ. үө өөҕөө һ. - ҥ һ. үүүү үө һ өү үүү ҕ һ һ һ ҕ. һ-, һ ҥ үһү. үү һ ҕ . ҕ ҕһ һ, үү һ . үүһү ҥ , , ҥ һ. , үү өө -, һ һ, үҥҥ ү, ҥ үө. ү: ҕ, ҕ ҥ , ҥ , ҥҥ үһү.

һ ... ҕ ҕ.

, -! !

ҥ үөҕ ?!

, !

өөө, һ-һ, өөөһүү үһ. үү . өү һ, , үүөүһүү .

, ҥ , , һ . һ һ һҕ, һ ҕ. -, өүүө өөөү . үүү, ҥ . ҕ , ҕһ һ . һ үө үөһү һ, үү .

ҕ өөү , ү-үө үһ- ҥҕ , үү үө һ . ҥ һ , өүһ .

һ үө , ҕ һ .

, , ! -.

ҥ , һ һ өө , үө үү , үү , :

?

һ! , , һ .

.

, ...

, һ .

ҕ, ҥ! һ.

ҕ , ҕ?! ү.

һ үө һ.

ҥ һ . , ҥ , ! үө -. һ- , һ һ . ҥ-ҥ , - .

, ҕ , ҥ , ?! үө үү.

һ ҕ . . ҥ .

ү , ? ҕ !

.

ҕ ? үүү ҕ ?

һ .

. ! һ - һ ?

. .

ҕ, ҕ ! үө .

! .

, ҕ!

өүөү.

өүөү ҕ өөү. үө ү.

һ , һ һ . , өө , ҥ , ү үү. үө үһү өүү һ һ. , . һ ҕ, үө, өө өө үһ , һ үөһ ҥ һ. , һ үһ , ҥ , ҥ ҕ һ . , һ һ, ҕ үө , ҥ һ ҥ өө ҕ. һ һ өө ү. һ, , ҥ , ҥ һ ҕ ҥ , һ , һ үө һ -:

, , , ҕ ҕ?!.. . ҥҥ, , ҥ , - . - , . ҥ, , ҕ .

өөө, , , , - , ҕ , . һ һ, ҥһ өөө ҥ, һ үүү үү һ : үө ҕ ҕ һ ҕ.

үү , -ҥ , ҕ? үө һ . һ , һ һ, үө өөө: үө ҕ үһүө . , һҕ, - ҕ. ҥ һ, ҥ ү , һ үө ҕҕ , һ- үүү ҕ үөүү үүү өөөү. -, ҥ , ҕ ҕ. һ үө-өү, үҥүүү үүү ҕ һ , - . һ ҕ өө-өү, ҕ, һ, өҕөөө . ҥ ҥ ҕҕ , ҕ - . , , үү өү , ҥ һ, ҥ һ ҕ. , , , . ҥҥ һ . ү һҕ үү-үү үө, өөө, өү ҕ , , һ өү . - , ү, , , үүҥ өү өү , , ҕ үө үү өү, ҕ , ҕ ҕ үүү.

ҥ , - , үү ҕ -, ҥ .

ҕ , үүҥ үү өүүү һ өү - ҕ-ҕ, һ .

, ҕ, . ҕ һ ҥ һ. ҥ үөү ө һҕһ . өөү, һ -ҥ һ . үү ҕ- һ ҥ ө- үү. Үүө һ , , һ . ҕ һ, , һ ҥ . , ҥҥ һ ҕ, үһүҥҥү өөҕө. , ҕ , . ҕ ҥ. һ -ҕ . , , ҕ һ . ҥ . ҕ , үү үһү .

үҥ , ҥ һ . һ , ҕ һ ҕ. - ү ҥ , һ һ . ҥ үү һҥ өө, ү , ҥ һ ...

Shiroi_neko


: 2.02.2011
:  offline
: 4
: 2882
 21 2011 - 01:14 #1 


wink2

0
[]
: 20.12.2010
:  offline
: 0
: 26
 21 2011 - 04:26 #2 

doggystyle

0
[]

SHAM1


: 21.04.2007
:  offline
: 29
: 9316
 21 2011 - 11:01 #3 

_ =)))

0
[]